Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

Środa 21.02.2018

zaawansowane

procedura swiadczeń rodzinnych

KOORDYNACJA SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
– W OBSZARZE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Od 1 maja 2004 r. Polacy, przemieszczając się w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uzyskali prawo do świadczeń rodzinnych w innych państwach członkowskich. Umożliwia im to koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego. Instytucją realizującą zadania z tego zakresu w odniesieniu do świadczeń rodzinnych na poziomie samorządu województwa kujawsko-pomorskiego jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. Podstawę prawną stanowi art. 21 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.). Nakłada ona na samorząd województwa zadania z zakresu świadczeń rodzinnych jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.  Do zadań tych należy:

1) pełnienie funkcji instytucji właściwej w związku z udziałem Rzeczypospolitej Polskiej w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

2) wydawanie decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych realizowanych w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego.

Zasady koordynacji stosowane są do obywateli krajów Unii Europejskiej ( Austrii, Belgii, Cypru, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Malty, Niemiec, Polski, Portugalii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Węgier, Wielkiej Brytanii, Włoch, Bułgarii, Rumunii ), Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandii, Lichtensteinu, Norwegii). Koordynacji podlegają pracownicy, osoby pracujące na własny rachunek, bezrobotni, emeryci, renciści, studenci, a także członkowie rodzin wyżej wymienionych osób. Jednakże, zasady według których przysługują im świadczenia rodzinne są różne – w zależności od grupy osób uprawnionych.

Jesteś zatrudniony na umowę o pracę u zagranicznego pracodawcy lub prowadzisz za granicą działalność gospodarczą -  podlegasz przepisom kraju, w którym pracujesz. Świadczenie rodzinne zostanie ci przyznane według kryteriów w nim obowiązujących. Nie ma znaczenia, czy twoja rodzina pozostała w kraju, czy mieszka z tobą.

Twój pracodawca oddelegował cię do pracy za granicą - będziesz otrzymywał świadczenia rodzinne z Polski, ponieważ siedziba firmy mieści się w Polsce.  Świadczenia rodzinne będzie ci wypłacał twój pracodawca lub gmina. Nie ma znaczenia, czy rodzina pozostała w kraju, czy mieszka z tobą.

Zgodnie z przywoływaną wcześniej ustawą o świadczeniach rodzinnych, właściwy dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej rozpatruje wnioski mieszkających w Polsce obywateli polskich lub obywateli innych krajów Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, których współmałżonkowie wykonują legalnie pracę (najemną lub na własny rachunek) na terenie innego niż Polska  kraju członkowskiego oraz pracujących i mieszkających w Polsce obywateli innych niż Polska krajów UE lub EOG.

Złożenie do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej wniosku o świadczenia rodzinne nie jest tożsame z przyznaniem prawa do świadczeń rodzinnych ze strony Polski. Dopiero rozpatrzenie każdego przypadku, z uwzględnieniem przepisów Unii Europejskiej dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, rozstrzygnie który kraj jest właściwy do przyznania świadczeń rodzinnych.

W procedurze koordynacji świadczeń rodzinnych wykorzystywane są następujące formularze wspólnotowe: E 401, E 402, E 403, E 404, E 405, E 406, E 407, E 411. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu jest jedyną właściwą instytucją województwa kujawsko-pomorskiego do wydawaniem zaświadczeń na ww. formularzach.

Formularze z serii E (głównie formularze E 411 i E 401) powinny być wydane przez instytucję właściwe państw Członkowskich. Formularze powinny spełniać wymogi formalne, tj. powinny zawierać pieczątkę instytucji właściwej, pismo przewodnie instytucji bądź nadany osobisty numer świadczenia rodzinnego w danej sprawie, co pozwoli stwierdzić, że zostały wystawione przez instytucję właściwą danego kraju UE lub EOG.

Formularze unijne składają się z dwóch części: „ z części A i B”. Prawidłowo wypełnione formularze w części A powinny zawierać :

  • dane wnioskodawcy w pkt. 1
  • dane osoby, której uprawnienie do świadczeń rodzinnych w Polsce musi być sprawdzone w pkt. 2
  • dane dzieci w pkt. 3
  • data i podpis urzędnika oraz pieczątka instytucji właściwej kraju UE lub EOG wydającej formularz w pkt.5

Wzór formularza E 401

Wzór formularza E 411

Natomiast naszym zadaniem jest sprawdzenie czy istnieją uprawnienia do świadczeń rodzinnych w państwie członkowskim, w którym mieszkają członkowie rodziny i odesłanie uzupełnionego formularza w części B na adres instytucji właściwej ( czyli na adres instytucji, która wydała druk E 411), na podstawie danych zawartych w części A formularza, będziemy mogli rozpocząć procedurę sprawdzającą uprawnienia do świadczeń rodzinnych członków rodziny wnioskodawcy mieszkających w Polsce.

Osoba, której sprawdzana jest sytuacja socjalna w Polsce, powinna wypełnić opracowany przez ROPS w Toruniu załącznika nr 1, w którym należy podać niezbędne dla nas informacje, dotyczące pobierania świadczeń rodzinnych, sytuacji zawodowej oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Informujemy, iż Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu nie wydaje pustych formularz z serii E 400.

 

Tryb Odwoławczy

W przypadku wydanie decyzji administracyjnej ustalającej prawo do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Dyrektora ROPS w Toruniu.

Adresy instytucji właściwych, zajmujący się świadczeniami w krajach UE i EOG

 

 
Wytworzył:
Izabela Cyl - Żółkiewicz
Udostępnił:
Maciej Sakrajda
(2006-07-03 12:55:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Maciej Sakrajda
(2007-01-29 10:26:44)
 
 
ilość odwiedzin: 1101705

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X