☰ Menu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

Wtorek 11.08.2020

zaawansowane
NazwaTypDataOperacja
Odpowiedzi na pytania 02.pdfplik2020-08-11UTWORZENIE
Odpowiedzi na pytania.pdfplik2020-08-10UTWORZENIE
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdfplik2020-08-07UTWORZENIE
Zapytanie ofertowe na usługę zaprojektowania i wykonania zestawów "Pierwszej pomocy dla seniora" oraz dostarczenia ich do siedziby ROPS w Toruniu, realizowana w ramach projektu partnerskiego pn. "Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu - projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (postępowanie 2741.18.2020)el. menu2020-08-06MODYFIKACJA
Zapytanie ofertowe na usługę zaprojektowania i wykonania zestawów "Pierwszej pomocy dla seniora" oraz dostarczenia ich do siedziby ROPS w Toruniu, realizowana w ramach projektu partnerskiego pn. "Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu - projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (postępowanie 2741.18.2020)el. menu2020-08-06MODYFIKACJA
Zapytanie ofertowe na usługę opracowania projektu graficznego, przygotowania do druku oraz publikacji dwóch 4-stronicowych wkładek w gazecie regionalnej, realizowana w ramach projektu partnerskiego pn. "Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu - projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (postępowanie DO.2741.17.2020)el. menu2020-08-06MODYFIKACJA
Zapytanie ofertowe na usługę zaprojektowania i wykonania zestawów "Pierwszej pomocy dla seniora" oraz dostarczenia ich do siedziby ROPS w Toruniu, realizowana w ramach projektu partnerskiego pn. "Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu - projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (postępowanie 2741.18.2020)el. menu2020-08-06MODYFIKACJA
Zapytanie ofertowe na zapewnienie usługi hotelarskiej i restauracyjnej oraz sal szkoleniowych na potrzeby spotkania wspólnego trzech Komitetów Sterujących organizowanego w dniach od 6 do 8 września 2020 r. przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach projektu "Kooperacja - efektywna i skuteczna", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (postępowanie DO.2741.20.2020)el. menu2020-08-06MODYFIKACJA
Zapytanie ofertowe na usługę zaprojektowania i wykonania zestawów "Pierwszej pomocy dla seniora" oraz dostarczenia ich do siedziby ROPS w Toruniu, realizowana w ramach projektu partnerskiego pn. "Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu - projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (postępowanie 2741.18.2020)el. menu2020-08-06MODYFIKACJA
Zapytanie ofertowe na wykonanie kompleksowej usługi szkoleniowej i cateringowej wraz z przygotowaniem materiałów szkoleniowych kursów i szkoleń w ramach projektu partnerskiego, pn. "Rodzina w Centrum 2" w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych w ramach części RPO WKP 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego (postępowanie DO.2741.16.2020)el. menu2020-08-06MODYFIKACJA
Zapytanie ofertowe na usługę zaprojektowania i wykonania zestawów "Pierwszej pomocy dla seniora" oraz dostarczenia ich do siedziby ROPS w Toruniu, realizowana w ramach projektu partnerskiego pn. "Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu - projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (postępowanie 2741.18.2020)el. menu2020-08-06MODYFIKACJA
Zapytanie ofertowe na usługę moderowania 5 spotkań Zespołu ds. opracowania Strategii Polityki Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2030 oraz przygotowania pod kierownictwem moderatora wspólnie z ww. Zespołem 1 projektu "Strategii Polityki Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2030"(postępowanie DO.2741.15.2020)el. menu2020-08-06MODYFIKACJA
Zapytanie ofertowe na usługę zaprojektowania i wykonania zestawów "Pierwszej pomocy dla seniora" oraz dostarczenia ich do siedziby ROPS w Toruniu, realizowana w ramach projektu partnerskiego pn. "Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu - projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (postępowanie 2741.18.2020)el. menu2020-08-06MODYFIKACJA
Zapytanie ofertowe na Opracowanie "Kujawsko-Pomorskiego Programu na Rzecz Ekonomii Społecznej na lata 2021-2030" w ramach projektu: "Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.4 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 9.4.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej, prowadzone na podstawie Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 -2020 (postępowanie nr DO.2741.14.2020)el. menu2020-08-06MODYFIKACJA
Zapytanie ofertowe na usługę zaprojektowania i wykonania zestawów "Pierwszej pomocy dla seniora" oraz dostarczenia ich do siedziby ROPS w Toruniu, realizowana w ramach projektu partnerskiego pn. "Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu - projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (postępowanie 2741.18.2020)el. menu2020-08-06MODYFIKACJA
Zapytanie ofertowe na kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie usługi pn. "Dzień Sportu" dla uczestniczek / uczestników projektów pn. "Trampolina 2" oraz "Wykluczenie - nie ma MOW-y!", współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko ? Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym (postępowanie DO.2741.12.2020)el. menu2020-08-06MODYFIKACJA
Zapytanie ofertowe na usługę zaprojektowania i wykonania zestawów "Pierwszej pomocy dla seniora" oraz dostarczenia ich do siedziby ROPS w Toruniu, realizowana w ramach projektu partnerskiego pn. "Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu - projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (postępowanie 2741.18.2020)el. menu2020-08-06MODYFIKACJA
Zapytanie ofertowe pn. Zapewnienie świadczenia usługi opieki telecentrum dla uczestników projektu pn. "Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu - projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów" w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych w ramach części RPO WKP 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego (postępowanie nr DO.2741.11.2020)el. menu2020-08-06MODYFIKACJA
Zapytanie ofertowe na usługę zaprojektowania i wykonania zestawów "Pierwszej pomocy dla seniora" oraz dostarczenia ich do siedziby ROPS w Toruniu, realizowana w ramach projektu partnerskiego pn. "Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu - projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (postępowanie 2741.18.2020)el. menu2020-08-06MODYFIKACJA
Zapytanie ofertowe pn. Przeprowadzenie doradztwa z obszaru ekonomii społecznej w ramach projektu: "Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.4 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 9.4.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej, prowadzone na podstawie Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 -2020 (postępowanie nr DO.2741.10.2020)el. menu2020-08-06MODYFIKACJA

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] >>
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X